ขอแจ้งในการเพิ่มหนังสือของปีปฏิทินใหม่ ปี พ.ศ. 2558 ให้ใช้ระบบบริหารจัดการเอกสารใหม่ คือ ระบบบริหารจัดการเอกสาร DMS (Document Management System)
ส่วนระบบเดิมนี้จะไม่เก็บข้อมูลของปี 2558 และจะให้สืบค้น/แก้ไข หนังสือตั้งแต่ปี 2557-2554 เท่านั้นค่ะ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
สืบค้นหนังสือเวียน
สืบค้นหนังสือสั่งการปี 2556
สืบค้นหนังสือสั่งการย้อนหลัง
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
 
  Login  
 
 ชื่อผู้ใช้ระบบ :
 รหัสผ่าน :
 
 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือราชการ :
หนังสือภายใน / หนังสือภายนอก / คำสั่ง / ประกาศ / ข้อบังคับ / ระเบียบ / หนังสือมอบอำนาจ
มาตราที่ใช้อ้างอิงในการออกคำสั่งและประกาศมหาวิทยาลัย
มาตรา 20 / มาตรา 23 ข้อ 1-3 / มาตรา 23 ข้อ 4-7
Copyright © Khon Kaen University 2010-2014
ระบบนี้สามารถใช้ได้ดีกับ Google Chrome และ Mozilla Firefox ดาวน์โหลด Chromeและ firefox